Share |

Jalostussuositus ja ohjeet

nelmaofgaldon_laurijarvinen22.jpg

 


PYSYVÄ POIKKEUSLUPA KAUKASIANKOIRIEN REKISTERÖINTIIN

Suomen Kennelliitto on myöntänyt yhdistyksellemme pysyvän poikkeusluvan koskien ulkomaisten urosten jalostuskäyttöä. Lisää tietoa tästä


 

JALOSTUSSUOSITUS KAUKASIANKOIRILLE

(Suositus hyväksytty vuosikokouksessamme 16.2.2008)

1. YLEISET PERIAATTEET

Jalostukseen käytettävän koiran tulee olla terve, luonteeltaan ja käytökseltään yhteiskuntakelpoinen, tiettävästi perinnöllisistä sairauksista vapaa ja rodun perinnöllisten sairauksien ja vikojen osalta virallisesti tutkittu.

Tehollisen populaatiokoon kasvattaminen on kaikkien kasvattajien yhteinen tavoite ja siihen pyritään seuraavin keinoin:

- Käyttämällä jalostukseen useita uroksia ja narttuja

- Huolehtimalla, ettei suomalaisen yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ylitä 5 % sukupolven koirakannasta. Sukupolven koirakanta lasketaan vuosittaisen kokonaisrekisteröintimäärän summana viimeisten 5 vuoden ajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa n. 21 pentua, mikäli rekisteröintimäärät pysyvät samana (2003-2007 kokonaisrekisteröintimäärillä laskettuna).

- Huolehtimalla, ettei ulkomailta tuodun yksittäisen koiran jälkeläisten osuus ylitä 5 % rodun koirakannasta. Rodun koirakanta lasketaan vuosittaisen kokonaisrekisteröintimäärän summana viimeisten 10 vuoden ajalta. Tämä koskee tuontikoiria, joiden sukupuusta ei löydy suomalaisia koiria kolmen sukupolven ajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa n. 38 pentua, mikäli rekisteröintimäärät pysyvät samana (2003-2007 kokonaisrekisteröintimäärillä laskettuna).

- Maahantuomalla  Suomen kannan suhteen erilinjaisia uroksia ja narttuja jalostusmateriaaliksi

- Yhdistelmän uusiminen on sallittua ainoastaan, jos ensimmäisessä pentueessa rekisteröidään alle neljä pentua

Isä-tytär, äiti-poika ja täyssisaryhdistelmiä ei sallita.

Kasvattajan vastuu

- Kasvattajan tulee toimia hyvän kenneltavan mukaisesti ja noudattaa Suomen Kennelliiton  sääntöjä ja määräyksiä sekä yhdistyksen hyväksyttyjä jalostussuosituksia

- Kasvattaja kantaa yksin vastuun kasvatustoiminnastaan

- Jalostukseen käytettävien yksilöiden tulee olla yhdistyksen suositusperiaatteiden mukaisia

- Kasvattajan tulee poistaa jalostuskäytöstään koira, jonka todetaan periyttävän merkittävästi jotain sairautta tai virhettä

- Kasvattajan on oltava rehellinen omassa kasvatustyössään ja hänen on kunnioitettava myös toisten kasvattajien työtä

- Kasvattaja tulee välttää matadorijalostusta käyttämällä mahdollisimman monia erilinjaisia koiria jalostukseen

- Kasvattajan työn tulee olla suunnitelmallista siten, että hän edesauttaa koirakannan pysymistä terveenä ja populaation säilymistä laajana

- Kasvattaja seuraa kriittisesti omaa kasvatustoimintaansa ja antaa tukensa kasvattamiensa pentujen omistajille

 

Suositellaan, että kasvattaja on Suomen Kennelliiton jäsen ja että hän on allekirjoittanut  Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.

 

Uroksen omistajan vastuu

- Uroksen omistajan ei tulisi antaa urostaan huonokuntoiselle tai epätyypilliselle nartulle

- Hänen tulee varmistaa, että astutettava narttu täyttää jalostusyksilön vähimmäissuositukset

- Uroksen omistaja antaa omistamastaan koirasta pyydetyt tiedot avoimesti ja mitään seikkoja    salaamatta

 

2. SUOSITUS KOIRAN ULKOMUODON OSALTA

Jalostukseen ei tule käyttää koiraa, jolla on rotumääritelmän mukaan hylkääviä virheitä.

Yhdistyksen suositusperiaatteet ovat, että jalostukseen käytettävän nartun ja uroksen tulee olla palkittu vähintään kaksi kertaa maininnalla erittäin hyvä eri tuomareilta, joista toinen on saatu yli 15 kk:n iässä. Myös ulkomailla saatu virallinen näyttelytulos hyväksytään, tällöin saadun palkinnon tulee vastata suomalaista arvosteluasteikkoa.

Hyväksytty jalostustarkastus korvaa puuttuvan näyttelytuloksen.

3. SUOSITUS LUONTEEN OSALTA

Yhdistys edellyttää, että jalostukseen käytettävät koirat eivät ole arkoja eivätkä käyttäydy vaarallisen aggressiivisesti, omaavat korkean reagointikynnyksen ja että ne ovat niin luonteensa kuin käytöksensä puolesta yhteiskuntakelpoisia. 

Yhdistys suosittelee jalostukseen käytettävien koirien luonnetestausta. Suomen muotovalion arvoon (FI MVA) luonnetestiä ei vaadita 2019 alkaen. 


4. SUOSITUS KÄYTTÖOMINAISUUKSIEN OSALTA

Kaukasiankoira on alkuperäiseltä käyttötarkoitukseltaan laumanvartija. Rodun koulutettavuus on muun kuin reviirin puolustamisen kannalta hyvin haastavaa. Kaikille rodun edustajille suositellaan kuitenkin arkitottelevaisuuskoulutusta sekä huolella tehtyä sosiaalistamista.

5. TERVEYTTÄ JA LISÄÄNTYMISTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

Pevisa-ohjelma: Noudatettava kulloinkin voimassa olevaa PEVISA-ohjelmaa (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma), mikä edellyttää rekisteröitäviltä koirilta vanhempien lonkka- ja kyynärnivelkuvausta. Rekisteröinnin ehtona on PEVISA vaatimusten täyttyminen. Tuontikoirien vanhemmilta ei edellytetä kuvaustuloksia.

Yhdistyksen suositus on, että jalostukseen käytettävä narttu on astutushetkellä vähintään 22 kk ikäinen ja että ensisynnyttäjä on alle viisivuotias. Yli kahdeksan vuotta vanhaa narttua ei tulisi enää käyttää jalostukseen. Jalostukseen käytettävän uroksen alaikärajana on 18kk.

Nartun penikointiväli: Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartun penikoimisvälin täytyy olla vähintään 10 kuukautta.

Suomen Kennelliitto on myöntänyt yhdistyksellemme pysyvän poikkeusluvan käyttää jalostukseen ulkomaalaisia kaukasiankoirauroksia tai niiden tuontispermaa Pevisa-sääntöjen vastaisesti seuraavissa tapauksissa:

 Mikäli maassa, johon uros on rekisteröity, ei vaadita kyynär- ja lonkkakuvaustuloksia, eikä uroksen suvussa ole viimeiseen kolmeen sukupolveen suomalaisia koiria, niin sen jälkeläiset voitaisiin rekisteröidä ilman kyynär- ja lonkkakuvaustuloksia.

Yhdistyksemme jalostustoimikunta seuraa urosten käyttöä ja tiedottaa siitä kasvattajille.

6.  MUITA OHJEITA  JA SUOSITUKSIA

Yhdistyksen pentuvälitys välittää ainoastaan jäsentensä Suomessa kasvattamia pentueita, jotka rekisteröidään Suomen Kennelliiton koirarekisteriin voimassaolevien määräysten mukaisesti. Mikäli pentue ei kaikin osin täytä jalostussuosituksia, mainitaan poikkeukset suosituksesta pentuvälityslistalla. Ne henkilöt jotka eivät ole yhdistyksemme jäseniä ja tahtovat pentueensa välitettäväksi maksavat palvelusta yhden (1) vuoden jäsenmaksun suuruisen summan jokaisesta välitettäväksi jätetystä pentueesta.

Yhdistyksen ylläpitämällä uroslistalla olevien urosten tulee täyttää tämän suosituksen kaikki vaatimukset.