Share |

Säännöt

SUOMEN KAUKASIANKOIRAT R.Y. SÄÄNNÖT

KOTIPAIKKA: Helsinki
OSOITE: Brusaksentie 190, 04170 Paippinen
REKISTERINUMERO: 192.345
MERKITTY REKISTERIIN: 08.09.2005

 

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukasiankoirat r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi.

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Näissä säännöissä siitä käytetään lyhennettä yhdistys.

Yhdistys voi käyttää sähköisessä ja muussa viestinnässään itsestään epävirallisesti lyhennystä SKK.

Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistys ja Kaukasiankoirien rotujärjestönä toimii Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry.


2 § Yhdistyksen tarkoituksena on

1. Hoitaa ja edistää puhdasrotuisten Kaukasiankoirien tuntemusta ja jalostusta Suomessa.

2. Ohjata jäseniään hoitamaan ja kasvattamaan koiriansa oikein ja säilyttämään rodun tason korkeana. Nämä päämäärät yhdistys pyrkii saavuttamaan:

a) järjestämällä jäsenille neuvontaa ja ohjausta rodun kasvatuksessa sekä jalostuksessa

b) opastamaan jäseniään sopeuttamaan rotua yhteiskuntakelpoiseksi

c) ylläpitämällä yhteyksiä ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä rodun harrastajiin

d) järjestämällä kyseisen rodun erikoisnäyttelyitä ja muita rotuun liittyviä vastaavia tapahtumia.

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä liittymis- ja jäsenmaksuja.

Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja järjestää myyjäisiä.


3 § Yhdistyksen jäsenyys


Jäsenet ovat varsinainen jäsen, pitkäaikais-, perhe-, kannatus-, kunnia- tai tuomarijäsen. Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenyys astuu voimaan vasta, kun jäsenmaksusuoritus on maksettu. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä kotimainen ulkomuototuomari, jolla on kaukasiankoiran arvosteluoikeudet. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka joku muu perheenjäsen on vuosi-, kunnia-, tuomari- tai pitkäaikaisjäsen. Alle 15-vuotias ei voi olla täysivaltainen jäsen. Kannattaja-, perhe-, ja tuomarijäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta edelliseltä vuodelta tai toiminut yhdistyksen sääntöjä vastaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen kuluvan vuoden jäsenmaksunsa maksamatta, toiminut sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai muulla tavalla haitannut yhdistyksen toimintaa tahallisesti.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsenellä on voimassa oleva tuomio eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta.


5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous erikseen kummallekin ryhmälle.

Yhdistyksen jäsenten jäsenmaksut erääntyvät tammikuun 31. päivänä.


6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous.

Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä vuodeksi kerrallaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja sihteerin.

Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme (3) jäsentä. Erovuorot ratkaistaan säännön voimaanastumisvuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja tämän jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta hallituksen jäsentä on läsnä.


7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin yksin, ja varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.


8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun aikana. Toiminnantarkastajan tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.


9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.
Sallitaan jäsenten osallistuminen yhdistyksen vuosi- ja yleiskokouksiin myös etäyhteydellä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä.

Edellä mainittu kutsu voidaan julkaista myös jäsenjulkaisussa.


11 § Yhdistyksen toimikunnat

Hallitus nimeää tarvittaessa alaisuudessaan toimivia toimikuntia täydentämään toimintaansa.


12 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintavuodelle sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan varajäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen jäsenen halutessa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


14 § Yhdistyslaki

Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.