Share |

Säännöt

Voimassaolon alku: 28.04.2023 11:46:40


1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Yhdistyksen nimi on Suomen Kaukasiankoirat ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen toimialueena on koko Suomi.
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.
Näissä säännöissä siitä käytetään lyhennettä yhdistys.
Yhdistys voi käyttää sähköisessä ja muussa viestinnässään itsestään epävirallisesti lyhennystä SKK.
Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistys ja Kaukasiankoirien
rotujärjestönä toimii Suomen Palveluskoiraliitto (SPKL) ry.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on
1. Hoitaa ja edistää puhdasrotuisten Kaukasiankoirien tuntemusta ja jalostusta Suomessa.
2. Ohjata jäseniään hoitamaan ja kasvattamaan koiriansa oikein ja säilyttämään rodun tason
korkeana. Nämä päämäärät yhdistys pyrkii saavuttamaan:
a) järjestämällä jäsenille neuvontaa ja ohjausta rodun kasvatuksessa sekä jalostuksessa
b) opastamaan jäseniään sopeuttamaan rotua yhteiskuntakelpoiseksi
c) ylläpitämällä yhteyksiä ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä rodun harrastajiin
d) järjestämällä kyseisen rodun erikoisnäyttelyitä ja muita rotuun liittyviä vastaavia tapahtumia.

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä liittymis- ja jäsenmaksuja.
Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia, ottaa
vastaan lahjoituksia, testamentteja ja järjestää myyjäisiä.

3 § Yhdistyksen jäsenyys
Jäsenet ovat varsinainen jäsen, pitkäaikais-, pentue-, perhe-, kannatus-, kunnia- tai tuomarijäsen.
Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan
yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenyys astuu voimaan vasta, kun jäsenmaksusuoritus on
maksettu. Perheenjäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka joku muu perheenjäsen on vuosi-,
kunnia-, tuomari- tai pitkäaikaisjäsen. Pentuejäsen on kasvattajan jäseneksi tämän suostumuksella
ilmoittama henkilö. Kasvattaja voi ilmoittaa alle kuuden (6) kuukauden ikäisen kasvattinsa
omistajan yhdistykseen. Hallituksen hyväksyttyä pentuejäsenyyden, kasvattaja maksaa kuluvan
vuoden jäsenmaksun. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
vuosikokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen
toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Tuomarijäseneksi voidaan hyväksyä kotimainen
ulkomuototuomari, jolla on kaukasiankoiran arvosteluoikeudet. Perheenjäseneksi voidaan
hyväksyä henkilö, jonka joku muu perheenjäsen on vuosi-, kunnia-, tuomari- tai pitkäaikaisjäsen.
Alle 15-vuotias ei voi olla täysivaltainen jäsen. Kannattaja-, perhe-, ja tuomarijäsenellä on puhe
mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistys toimittaa kirjallisen materiaalin (jäsenjulkaisu) ainoastaan yhdistyksen toimialueella
asuville varsinaisille jäsenille. Suomen ulkopuolella asuvilla jäsenillä on mahdollisuus saada
jäsenjulkaisu itselleen maksamalla omakustannehintainen lisämaksu postikuluista.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen
jäsenmaksunsa maksamatta edelliseltä vuodelta tai toiminut yhdistyksen sääntöjä vastaan.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen kuluvan
vuoden jäsenmaksunsa maksamatta, toiminut sääntöjen vastaisesti tai menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai muulla tavalla
haitannut yhdistyksen toimintaa tahallisesti.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsenellä on voimassa oleva tuomio
eläinsuojelurikoksesta tai -rikkomuksesta.

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen
vuosikokous erikseen kummallekin ryhmälle.
Yhdistyksen jäsenten jäsenmaksut erääntyvät tammikuun 31. päivänä.

6 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka valitsee vuosikokous.
Hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja neljä- kuusi (4-6)
varsinaista jäsentä, sekä kaksi (2) varajäsentä vuodeksi kerrallaan. Hallituksen puheenjohtajan,
varsinaisten jäsenten sekä varajäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta
rahastonhoitajan ja sihteerin.
Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi-kolme (2-3) jäsentä. Erovuorot ratkaistaan
säännön voimaanastumisvuoden aikana arvalla kaikkien hallituksen jäsenten osalta ja tämän
jälkeen vuoron mukaan. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen
hallitukseen.
Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) muuta
hallituksen jäsentä on läsnä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri, kumpikin yksin, ja varapuheenjohtaja
yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätösaineisto ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille
viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle

9 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maalis-huhtikuussa.
Sallitaan jäsenten osallistuminen yhdistyksen vuosi- ja yleiskokouksiin myös etäyhteydellä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen
olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenillä ei ole
äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta
ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse ja yhdistyksen verkkosivuilla. Edellä
mainittu kutsu voidaan julkaista lisäksi myös jäsenjulkaisussa.

11 § Yhdistyksen toimikunnat
Hallitus nimeää tarvittaessa alaisuudessaan toimivia toimikuntia täydentämään toimintaansa.

12 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi
ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
Sivu: 4/4
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio kuluvalle toimintavuodelle sekä liittymisja
jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
8. valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja ja vuosittain muut jäsenet erovuoroisten
tilalle sekä valitaan varajäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen jäsenen halutessa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on
hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää
kokouskutsuun.

13 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

14 § Yhdistyslaki
Muutoin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.